HIRDETMÉNYEK|

„Iváncsa Községi Önkormányzat

a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 5. §-ában foglaltak alapján pályázatot hirdet az

Iváncsai  Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói

munkakör ellátására

A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

Az igazgatói munkakör ellátás időtartama:

A munkaviszony határozott időre: 5 évre 2023. szeptember 1.-napjától – 2028. augusztus 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2454 Iváncsa, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az igazgató feladata az Iváncsai Művelődési Ház és Könyvtár irányítása, hatékony, szakszerű és törvényes működésének biztosítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés.

Munkabér és juttatások:

A munkabér havi összege 350.000,-Ft, a munkáltató évente történő meghatározással cafetéria juttatást biztosít.

Pályázati feltételek:

 • A 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. számú melléklete 5. pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és szakirányú középfokú szakképzettség, a végzettségének, szakképzettségének intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben szerzett legalább 3 éves szakmai gyakorlat, avagy a 9. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés, valamint a végzettségének, szakképzettségének, szakvizsgájának az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat, továbbá a 4. § (1) bekezdésben meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzés, ennek hiányában az igazgatói munkakör betöltését követő 2 éven belül a képzés elvégzésére vonatkozó kötelezettségvállalás.
 • Büntetlen előéletű, cselekvőképes magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, aki a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai és vezetési program, 3 példányban papír alapon és egy példányban CD lemezen PDF formátumban,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
 • az EMMI rendelet 4. §-ában meghatározott képzési kötelezettség teljesítésének igazolása vagy nyilatkozat, a képzés munkaszerződés kezdő időpontjától számított két éven belül vállalására,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet,
 • szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
 • nyilatkozat, hogy cselekvőképes és hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 • amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. szeptember 1.-napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sáfár Gabriella jegyző nyújt a  06/30/902-2841-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Iváncsa Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2454 Iváncsa, Fő utca 61/B.). Kérjük a borítékon feltüntetni: Iváncsai KMK igazgató.
 • Személyesen: Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatalnál, Fejér megye, 2454 Iváncsa, Fő utca 61/B.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat az EMMI rendelet 6. §-ában foglaltak szerinti tagokból álló Bizottság hallgatja meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 25.

A pályázati felhívás közzétételének helye, ideje:

 • Iváncsa Községi Önkormányzat honlapja – 2023. június 1.
 • Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal (2454 Iváncsa, Fő utca 61/B.) – 2023. június 1.
 • Iváncsai KMK honlapja – 2454 Iváncsa, Arany János utca 1. 2023. június 1.

Iváncsa Községi Önkormányzat

Comments are closed.

Keresési ablak bezárása!
error: Az oldalon található tartamak jogvédelem alá esnek!!!