Pályázataink

 

TOP-2.1.3-15-FE1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Iváncsa Önkormányzata a 135/2017. (VI.29.) sz. határozatával a Béke utcát, a Pajorhegyi utcát, jelölte meg fejlesztési helyszínként és mivel az elvezetés a Vörösmarty utcában található árokkal lehet megoldani, így ezt az utcát is szeretné bevonni az Önkormányzat a projektbe. Az érintett utcák az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában vannak. A tervezett módosított fejlesztés helyszínein a csapadékvíz elvezetés hiánya már komoly problémákat okozott, a jövőben pedig a klimatikus előrejelzések szerint a problémák fokozódhatnak. A jelenlegi állapot jelentős természeti kockázatokat hordoz magában. Ezen utcaszakaszokban csak részleges vízelvezetők találhatóak, több helyen teljesen hiányzik a földmeder és összefüggő síkfelület alakult ki átfolyási lehetőség nélkül. Hiányzik a befogadóig történő teljes kiépítés vagy az már feltöltődött. A földmedres részek is feliszapolódott, növényzettel benőtt állapotban vannak. A kapubejárók alatti átereszek ugyancsak feliszapolódtak, anyaguk változó, átmérőjük nem egységes, hidraulikailag sem méretezettek. A tervezett fejlesztés: - A Béke utcában (hrsz. 1019.) 220 méteren csapadékvíz elvezető rendszer felszíni, illetve rövid szakaszon felszín alatti megoldással. A csapadékvíz befogadója a Fő utcai árok, és a Pajorhegy utcában épülő csapadékvíz elvezető rendszer. - Pajorhegy utcában (hrsz. 1047) 300 méteren csapadékvíz elvezető rendszer megoldása felszíni megoldással. A felszíni elvezetés megoldása kiemelt szegéllyel, vagy átjárható folyókával történik. A csapadékvíz befogadója a Vörösmarty utcai árok - A Béke utcában és Pajorhegyi utcában - Keresztező műtárgyakként a kapu-bejárók építésére kerül sor összesen mintegy 100 m szakaszon A bejárók szabályos, megfelelő teherbírású kialakításával az átereszek védelme biztosítva lesz. - Vörösmarty utcában hrsz. 988. 60 méteren földárok helyreállítása Belterületet védő övárok-rendszer felújítása és 60 méteren Keresztező műtárgyak kiépítése Műszaki tartalom választott önállóan és önállóan nem támogatható tevékenységek: a felhívás 3.1.1 önállóan támogatott: A) pont b) alpontja egyéb a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer kiépítése Béke utca 220 m – Pajorhegyi utca 300 m, Vörösmarty utca 60 m szakaszon összesen 580 m a felhívás 3.1.2 választható: f) keresztező műtárgyak kiépítése átépítése-felújítása kapu-bejárok Béke és Pajorhegyi utcában összesen 100 m szakaszon valamint Vörösmarty u. 60 m A felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése: A fejlesztési illeszkedik a területi adottságokhoz és figyelembe veszi a VGT-t. 2014-ben elkészült Iváncsa Község Vízkárelhárítási Védelmi Terve. A környezeti állapotban bekövetkezett változásokat a beruházás megvalósítása során nyomon követjük, arról folyamatos jelentést készítünk. Nyilatkozunk, hogy a projektnek nincs előre látható klímakockázata. A belterület csapadékvíz elvezető hálózat tervezésekor figyelembe vesszük a túlméretezés ellensúlyozását. A településrendezési eszközök és helyi jogszabályalkotás útján. A projekt indokoltsága bemutatásra kerül a Projekt előkészítő Tanulmányban. A tervezés során a tervezők figyelembe veszik, hogy: csak a helyben ill. a területen vissza nem tartható ott nem hasznosítható többletvizek kerüljenek elvezetésre. Az épített környezet értéke meghaladja a beruházás összegét. Iváncsa Önkormányzata vállalja, hogy projektfejlesztési szakasz végéig csatolja a TVT melléklet szerinti formátumú szakvéleményét. A tervezés során kimutatásra kerül a műszaki megoldások hatékonysága. A kivitelezés során betartásra kerülnek a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és kommunikációban Iváncsa Önkormányzata esélytudatosságot fejez ki. Iváncsa Önkormányzata a projekt során a tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási kötelezettségének eleget tesz az előírásoknak megfelelően. A kötelező szemléletformálási tevékenység a projekttel párhuzamosan a helyi lakosság szemléletformálási akciók formájában valósul meg. Tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek: - A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival az abban szereplő célokat teljesíti, ill. azokhoz hozzájárul. - Projekt műszaki tartalma illeszkedik a területi adottságokhoz, és figyelembe veszi az érvényes VGT-t. - A helyzetértékelés a PET-ben megfelelő módon tartalmazza a fejlesztés által érintett terület általános bemutatását. - Magas talajvízállású területet érint a fejlesztés. - A tervezett műszaki megoldások biztosítják a kijelölt terület védelmét. - A beruházás a település egy jól lehatárolt részére kiterjedő környezetvédelmi tervhez illeszkedik. - A fejlesztés nem rejt magában kockázatot. - A beruházások mellett kötelező szemléletformálás és program része a projektnek. - A tervezés során olyan műszaki megoldások kerülnek alkalmazásra, amelyek a vízvisszatartással, késleltetett levezetéssel elősegítik a területi beszivárgást. - A beruházás illeszkedik a TOP programhoz. A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves), fenntartása biztosított (hiszen Önkormányzati tulajdonról van szó). - A beruházást takarékos költségvetéssel tervezett. - A támogatási kérelemben szereplő indikátorvállalás összhangban áll a fejlesztés bemutatott tartalmával. Terület-specifikus értékelési szempontok általi minősítése - A fejlesztés a Fejér megyei Területi Programban rögzített célokhoz, valamint a térségi-ágazati programokhoz illeszkedik. Hozzájárul a bel és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza célérték indikátor teljesítéséhez. - Hozzájárul a település bel és csapadékvízvédelmi létesítményeinek korszerűsítéséhez. - Az utcákban nagyobb esőzéseknél olvadásoknál éves szinten 4-5 alkalommal 7-8 lakóház megközelítése a vízátfolyások miatt vagy lehetetlen vagy balesetveszélyes. - A projekt által létrehozott infrastruktúra fenntarthatósága biztosított. - Iváncsa Ön. vállalja a hátrányos helyzetű lakosság bevonását 3 fő - A benyújtott Projekt előkészítő. tanulmány tartalmazza a helyzetértékelést, ami a fejlesztés által érintett területek általános bemutatásáról is ír, a tervezett műszaki megoldások során biztosított a kijelölt területek védelme. - A fejlesztés megvalósítását semmilyen kockázati tényezők nem veszélyezteti. - A tervezett felújítás fenntartását az Iváncsa Községi Önkormányzat vállalja folyamatos jelleggel a projekt által előírt kötelező 5 éves fenntartáson túl, hiszen az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő területek. (Nem jövedelemtermelő beruházás).

TOP-1.4.1-15-FE1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

A projekt célja Az Iváncsai ÁMK Mesepalota Művészeti Óvodája intézmény a község központjában helyezkedik el 2454 Iváncsa, Arany János utca 1. sz. alatt, hrsz: 216/8. Az ingatlan 100%-os tulajdonosa Iváncsai Község Önkormányzata, aki az Intézmény fenntartója. Az iskola, a tanuszoda, a közművelődési intézmények és az önkormányzati hivatal szomszédságában helyezkedik el, amely megkönnyíti az eredményes együttműködést és közvetlen kapcsolattartást. Az óvoda egy Makovecz stílusú, kétszintű szép épület (nem akadálymentesített), a környezete is nyugodt, esztétikus, nagy alapterületű, változatos tevékenységet segítő óvoda, udvarral rendelkezik. A környezeti adottságok, személyi feltételek, tárgyi felszereltség (melyet folyamatosan fejlesztendő), adott az eredményes munkához. Ennek érdekében minden pályázati lehetőséget kihasznál a település. Az óvoda 4 csoportos, jelenleg 100 fő az óvodások száma. A gyermekek nevelését, gondozását, 9 (okleveles) óvónő, 4 (szakképzett) dajka, 1 pedagógus asszisztens látja el, valamint van logopédus, gyógypedagógus, és gyógytornász. A javítási- és fűtési feladatokat 1 megbízott karbantartó végzi. A projekt célja a meglévő óvoda felújítása, (önállóan támogatható tevékenységek intézmény 3.1.1 A) a) és c) pontja) szerint. A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt A projekt célja a meglévő óvoda felújítása, (önállóan támogatható tevékenységek intézmény felhívás 3.1.1 A) a) felújítás főbejárati ajtó cseréje, akadálymentes bejáró kialakításával; az akadálymentes bejáróhoz szükséges lépcső és járda felújítása, a földszint és az emeleti közösségi termek vakolatjavítása és festése; gépészeti felújítás – a meglévő két kazánból csak az egyik tartozik az óvodához, annak a cseréje egy modern kazánra, szükség esetén radiátorcserék és a hozzá kapcsolódó kőműves munkálatok. Az épület két szintes jelenleg nem akadálymentesített, ezért a két szint közé egy lift beépítése, az emeleten akadálymentes WC kialakítása, a földszinten és az emeleten a mozgássérültek részére a bejárati ajtó cseréje. 3.1.1 A) c) pontja udvar felújítása (kerékpártároló, kerítés kiépítése, az épület bejáratánál és az udvaron a zöldterület-rendezése). Nem önállóan támogatható kötelezően megvalósításra kerülő tevékenységek közül a fentiek alapján készül az akadálymentesítés (lift, festés, WC kialakítása – emeleten akadálymentesítés kialakítása), az energetika hatékonysági intézkedések (kazán, nyílászárók cseréje), a nyilvánosság biztosítása a felhívásnak megfelelően elvégzésre kerül. Az azbesztmentesítés nem releváns a projektben. A felhívás 3.1.2 pontja szerinti önállóan nem támogatható választható tevékenységek közül a projektben nem kerül semmi tervezésre. Az alkalmazandó eljárásrend azért nem került kiválasztásra, mert az értékhatár miatt utóellenőrzéses (nem exante eljárásrend lesz, és a legördülő listából csak ennek kiválasztására volt mód). Egybeszámítás nem releváns. A közbeszerzési eljárás pontos megfogalmazása az érvényben lévő közbeszerzési törvény 115§ 1. bek. szerinti hirdetmény nélküli eljárás, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt eljárás szabályai szerint. A közbeszerzés a pályázat jelenlegi szakaszában - az ajánlati felhívást a kiviteli terv és a tervezi költségbecslés birtokában tudjuk megtenni (ezt a 2. mérföldkővel teljesítjük, ezért azt a határnapot írtuk ajánlattételi felhívás kiküldésének), 4 meghívott bevonásával, hiánypótlás előfordulhat, de a mérföldkő betartásával 2018.01.31-én már érvényes szerződéssel kívánunk rendelkezni, ezért a szerződéskötés dátumát erre a dátumra terveztük. A felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartásra kerülnek, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzi, amennyiben fennáll vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőség legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetésre kerül. A 3.2. c pontjában foglalt feltétel teljesítése: A támogatást igénylő nyilatkozunk, hogy a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatással nincs, és ezt a projekt folyamán ezt folyamatosan dokumentumokkal igazoljuk. Nyilatkozik az Önkormányzat, hogy a projektnek nincs előre látható klímakockázata, ennek igazolásaként folyamatosan műszaki-fizikai állapotokról jelentésekkel támasztja alá. A nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben esélytudatosság kerül kialakításra, nem kerül szegregáció közvetítésre, csökkentésre kerülnek lehetőség szerint a csoportokra vonatkozó meglévő előítéletek. Figyelembevételre kerül az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó potenciál, és biztosításra kerül, hogy a projekt ellenálló legyen az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. A létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor figyelembevételre és érvényesítésre kerülnek az egyetemes tervezés elvei, azaz a nők és férfiak igényei, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényei. Iváncsa Község Önkormányzatának van Helyi Esélyegyenlőségi programja. 3.2.1 pont teljesülése: Egy óvoda kerül a projektben tervezésre. A projekt a felhívás célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, és helyi szükségleteken alapulnak. A felhívás 3.2.1 pont c), d), e), f), g), h), i) pontjai nem relevánsak a projektben. Az intézkedés keretében az adatszolgáltatások alá tartozó mutatók megadása: a projekt elején a megalapozó dokumentumban, a projekt végén pedig a projekt záró beszámolóhoz. A megvalósuló tevékenység célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést. A település nem tartozik a 3.2.1. l) pontban sorolt kormányrendeletekben foglalt kedvezményezetti területek közé, a m) pont sem releváns. A projekt építési engedély köteles beruházás: benyújtásra kerül a helyszínrajz, vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása) és rövid műszaki leírás. A rövid műszaki leírás tartalmazza: az épület és telekadatokat, a helyiséglistát m2adatokkal, a tervezett infrastrukturális fejlesztések szöveges leírását külön részletezve az energiahatékonysági beruházásokat, valamint a fotódokumentációt a meglévő állapotról. Az épületben az óvoda fejlesztésére vonatkozó energetikai felújítás kizárólag a TOP-1.4.1. projektben valósul meg. Jelen projektben nem kerül sor hőszigetelésre, a cserére kerülő 1 db kazán és gépészet csak az óvodához kapcsolódik, a főbejárati ajtó is csak az óvodához tartozik, a kialakításra kerülő 1 db mozgássérült WC is csak az óvodai részhez kapcsolódik majd, a Faluház azt igénybe nem veheti. Az emeleti rész is akadálymentesítve lesz, ennek elérésére szolgál majd a lift – arányosítani nem szükséges, mert az épületben a másik funkciót ellátó Faluház nem tudja majd igénybevenni ezt a szolgáltatást, ez csak az Óvodához fog kapcsolódni. Az épületben nincs közös használatú helyiség és az Óvoda és a Faluház között. A felhívás 3.2.5 szabályainak megfelelés: férőhelybővítés nem történik, új óvodai intézményegység nem kerül kialakításra. A c) d) e) f) pont nem releváns. Az intézmény vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű, vagy a hátrányos helyzetű gyermekek integrált/integrációs nevelését felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesítését. A h) pont nem releváns – nem új építés. Az i) pont nem releváns nem új OM azonosítóval rendelkező intézmény. A j), k) l) pontok nem relevánsak. Az i) pont alapján benyújtásra kerül az OSA4TANU adatlap a04t18 táblája, valamint az OSA2FELH adatlap a02t13 táblája. A 3.2.6. pontnak való megfelelés: A projekt végrehajtása során érvényesítésre kerülnek az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjai. Az óvodai Önálló rendeltetési egység: Az adott épületen belül támogatható funkciót ellátó önálló egységet alkotó épületrész (az épületben 2 funkció van és az itt elhelyezkedő óvoda). Nyílászáró csere részlegesen (az épületen belüli önálló rendeltetési egységet alkotó, támogatott funkciót ellátó helyiség nyílászáróinak cseréje) az alábbiak szerint valósul meg: Jelentős felújítás esetén: a teljes épület legalább a Tanúsítási Kormányrendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik a fejlesztést követően. Részleges fűtési rendszer korszerűsítésre kerül sor, és a funkciót ellátó önálló rendeltetési egységben történik fűtési rendszer korszerűsítés és ezen önálló rendeltetési egység legalább a Tanúsítási Kormányrendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik a fejlesztést követően. Fejlesztés előtti állapotra: A Tanúsítási Kormányrendelet szerinti energetikai tanúsítvány készül az önálló rendeltetési egységre legkésőbb a beruházás megkezdését megelőzően. Fejlesztés utáni állapotra: A megvalósult fejlesztés energetikai hatásait bemutató Tanúsítási Kormányrendelet szerinti energetikai tanúsítvány készül a projekt záró kifizetési kérelmének benyújtásáig. Az épület műszaki-fizikai adottságai miatt az akadálymentes mellékhelyiség a földszinten nem alakítható ki, így azt az emeleti épületszinten alakítjuk ki. Ezért az épületszintek közötti akadálymentes közlekedés biztosítására szolgál a lift kialakítása. Az akadálymentes mellékhelyiség földszinten történő kialakíthatóságának műszaki-fizikai akadályairól rehabilitációs környezettervező szakmérnök által kiadott indokolást fogunk benyújtani a projekt fejlesztési szakaszában. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonásra kerül. A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. Az Óvoda fenntartója az Önkormányzat, a nemzeti köznevelési törvénynek teljes egészében megfelel. A projektben elszámolni tervezett tevékenységek megfelelnek a támogatható tevékenységeknek és nem tartalmaznak a Felhívás 3.1.4. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket. A fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága a rendelkezésre álló információk alapján megítélhető. A betervezett mérföldkövek reálisak és a felhívásban rögzített ütemezéssel összhangban vannak. A fejlesztési elképzelés bemutatásában mérlegelésre került, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, és milyen intézkedések lettek tervezve a kockázatok mérséklésére. A projekt a jövőben ESZA típusú fejlesztésekhez is kapcsolódni fog. Megalapozottan bemutatott – hiszen Önkormányzati létesítmény, ami 35 éve működik, folyamatos igénnyel és nagy sikerrel - a megvalósított tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése és fenntartása. A tervezett beruházás nem okozza a zöld területek csökkenését. A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára. A fejlesztéssel érintett intézmény vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek integrált/integrációs nevelését, vagy a HH/HHH gyermekek integrációját. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett. A kérelmező a fejlesztés szempontjából releváns indikátor esetében célérték vállalást tesz. Standard eljárás esetén a projekt terület-specifikus értékelési szempontok általi minősítése A fejlesztés illeszkedik a Fejér megyei Területfejlesztési Programban rögzített célokhoz és intézkedésekhez. A fejlesztés megvalósulása (kazáncsere) hozzájárul a Kedvezményezett működési jellegű kiadásainak csökkenéséhez, és ez a kérelem benyújtásához készülő szakmai megalapozó tanulmányban részletesen bemutatásra került A fejlesztés kapcsolódik térségi/ágazati programokhoz, komplex fejlesztésekhez, és ez a kérelem benyújtásához készülő szakmai megalapozó tanulmányban részletesen bemutatásra került. A legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki/szakmai tartalmat, eredményeket, mértékegységeket. Kérjük, adja meg a megvalósítandó műszaki/szakmai eredmény megnevezését, leírását, az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonságait. Akadálymentesített WC-mosdó 1 db hozzá kapcsolódó nyílászáró csere, 1 lift, 10 db nyílászáró csere, főbejárati járdaszakasz felújítása, lépcső rendbetétele és rámpa kialakítása. Zöldfelület javítása, füvesítés, udvar rendbetétele összesen 15 m2-en.

TOP-3.2.1-15-FE1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Iváncsa Faluház épülete (Iváncsa, Arany J. u. hrsz: 216/8) 100%-os Önkormányzati tulajdon - projekt fő helyszíne. projekt fő cél: A felh. 3.1.1. pont a) alpontja Önállóan tám. tev: Önkorm. tul. épületek energiahat.-központú fejl., külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által: fszt-en a külső határolószerkezetek, a tetőtérben a meglévő beépített tetőtartószerkezet utólagos hőszigetelése, nyílászárók cseréje az épület passzív hővédelmének javítására kerül sor. 3.1.1 d) napelem (3kW termeléssel) és tartóelemeik beszerzése és telepítése felh. Önállóan nem tám. választható 3.1.2 pont h) fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és a kapcsolódó fűtési és HMV rendszer korszerűsítése: hőterm. berendezés cseréje (biomassza pellet kazán (40 kw) telep. a jelenlegi kazánhelyiség melletti tárolóba, a régi kazán megszüntetésre kerül), hőleadó berend. korszerűsítése, kéménytechnikai fejl. elvégzése, energetikai szabályozást biztosító rendszerek kiép. A felh. 3.1.3. pontja alapján megvalósításra kerül: akadálymentesítés, nyilvánosság biztosítása, képzési anyag kidolg., képzés tartása (többi 2pont nem releváns) felh. 3.2. pont megfelelés:a vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartásra kerülnek. Nyilvános eseményeken, komm-ban, viselkedésében az Önkorm. esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít szegregációt. Önálló energetikai rendszerrel rendelkező épület, Energetikai központú felmérésen és számításokon alapul a projekt. Figyelembevételre kerül az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó potenciál. A projekt nem jár klímakockázattal. az épület a TOP 1.4.1 sz. felh. keretében benyújt. tám. kérelemben az Óvodai funkciónál szerepel, a fejlesztés arra a funkcióra jelen projektben nem szerepel. A két funkció az épületben elkülönített épületrészben helyezkedik el,teljesen független egymástól, arányosítás semmilyen esetben nem szükséges. Azbesztmentesítés nem releváns. Akadálymentesítés megvalósul ép. bejáratának és 1 WC akadálymentes átalakításával. Rehab. környezetterv. szakmérnök bevonásának biztosítását vállalja az Önkorm. Nyilvánosság bizt. a jogszab-nak, és arc. kézikönyvnek megfel. történik. Viselkedésében és kommunikációjában esélytudatosságot fejez ki. Az útmutató előírásainak megfelelő Projekt Terv készült. A projekt a fosszilis alapú hőtermelő berendezések fosszilis alapú korszerűsítését (korsz. biomassza pellet kazánra történő csere) és az épület fűtési-, HMV-, korszerűsítését tartalmazza. A projekt megvalósítása során kötelező szakirányú műszaki ellenőr alkalmazása. A projekt abszolút értékben csökkenti az orsz. üvegházhatású gázkibocsátást. A projektben szereplő épületre a „176/2008. (VI. 30.) Korm.rend. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról”–nek az 1.§ (1)-(3) bek. alapján az alkalmazható, és hasznos alapterülete meghaladja az 50 nm-t. A projektek által érintett épület a 176/2008. (VI.30.) Korm.rend az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti energetikai tanúsítványát el kell készíteni a projekt kivitelezési munkálatainak befejezése után is. Beépítésre kerülnek a különböző eredetű megtermelt energia mérését lehetővé tevő eszközök. Megvizsgálták az automatikus központi- (hőforrás-oldali) és helyi (hőleadó-oldali) szabályozások létesítésének a lehetőségét, melynek kiépítése támogatható. Az épület használatának jellege lehetővé teszi, a szabályozási rendszer heti időprogramok beállítását. Az energ. beruház-al érintett épület állandó használói tájékoztatásban részesülnek az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, a beruházás környezeti hozadékairól, melyet az épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában illetve energiamenedzsmentben jártas szakértő végez. A képzési anyagot, önálló tanulásra alkalmas formában az adott intézményen belül elérhetővé tesszük. Tart. értékelés eredm: 1.1 –1.5, 2.1. pont szempontjai megfelelt minősítésű, 1.6 -1.7,2.2, 3.1,4.3.-4.4, 8.1, -es pont nem releváns a projektre.. A 2.3, 3.2, 3.3, 3.4 és a 4.1-4.2, 4.5. pontok megfelelt minősítést kaptak. Az 5.1., 6.1 pont nem releváns. A 6.2, 7.1- 7.2, 9.1.-9.2-es pont megfelelt min. kapott. nem releváns: 10.3, 10.5. A 10.1, 10.2, 10.4, 10.6, 11.1 (143290 kwh/498 m2 = 287 Kwh/m2)-os pontok megfelelt min. kaptak. Összességében a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges és releváns értékelési szempontnak megfelel a projekt. Terület-spec. értékel. szemp. általi minősítés szerint a mell.-ben található 1.1-es pontra 2 pont (A fejl. illeszk. a FM. Területfejl.Program céljaihoz, intézkedésekhez.), 2.1-es pontra 2 pont adható (A fejl. megval. hozzájárul a Kedvezményezett műk. jell. kiadásainak csökk-hez, ez a kérelem benyújtásához készülő szakmai megalap.tanulmányban bemutatásra került), 2.2-es pontban pedig eléri a 3 pontot (A fejlesztés keretében bizt. az igényelt tám. hatékony és eredményes felhasználása), összesen 7 pontot ér el.

TOP-1.1.3-15-FE1 - Helyi gazdaságfejlesztés

Iváncsa, Arany J. u. 215 hrsz-ú területen 1940 m2 terület áll rendelkezésre egy helyi piac kialakítására (12 db paddal), ahol egy fedett nyitott épület kerül kialakításra 130 m2, az előírásoknak megfelelő megközelítés kialakítással és a terep megfelelővé tételével, így a rehabilitált terület mindösszesen 750 m2 (rehabilitált talaj 0,075 ha). Természetesen az épületben kialakításra kerül egy raktár, vízfelvételi lehetőség és 1 db mozgássérült, 1 db nő, és 1 db férfi mosdó. A településen jellemzően többségben van a kerékpár használata, ezért a piac környékén kerékpártárolók is elhelyezésre kerülnek. Ezen túlmenően a környezetet a jogszabályi előírásoknak megfelelően a megközelíthetőség és a szükséges parkolóállások kialakításával rendezi Iváncsa. A projekt konzorciumban valósul meg, ahol 1 másik település Pusztaszabolcs is részt vesz a projektben, valamint a PM tevékenység ellátására az ALBENSIS Nonprofit Kft. Pusztaszabolcs a Velencei út 1. sz. alatti 702/27 hrsz-on 1887 m2 terület áll rendelkezésre piac kialakítására. A kialakítandó fedett pavilonos piac területe 880 m2, a rehabilitált talaj összkiterjedése 0,05 ha. A területen 8 db pad kerülne kialakításra, 5 db parkolóállással + 1 mozgássérült parkolóval. Az előírásoknak megfelelően a piachoz rendelkezésre állásra kerül a vízfelvételi lehetőség és a mosdó is. Önállóan támogatható pont: Iváncsa 3.1.1 A) a – helyi piac szükséges infrastruktúra kialakítása: 1 személyes pad: 12 db, Pusztaszabolcs 3.1.1 A) a – helyi piac és szükséges infrastruktúra kialakítása: 1 személyes pad: 8 db, Iváncsa Nem önállóan támogatható 3.1.2 c) a) kerékpártámaszok, 3.1.2 c) b) a beruházáshoz kapcsolódó gépjárműparkolók (mozgáskorlátozott is) és biztonsági sávok kialakítása. Pusztaszabolcs Nem önállóan támogatható 3.1.2 c) b) a beruházáshoz kapcsolódó gépjárműparkolók 5+1 (mozgáskorlátozott is) és biztonsági sávok kialakítása. Iváncsa és Pusztaszabolcs: Kötelezően megvalósított 3.1.1 A) akadálymentesítés C) energiahatékonysági intézkedések és a D) nyilvánosság biztosítása releváns, az azbeszt mentesítés intézkedés nem releváns. Iváncsa és Pusztaszabolcs 3.2 pontnak megfelelése A 3.1.1 A) a) pont a fő megvalósítása a projektnek 2 területen, így tartalmaz 1-1 önállóan támogatható tev-t a projekt. Mindkét terület 100%-os tulajdonosa az adott Önkormányzat. A megvalósítás helyszínein kerül üzemeltetésre a fejlesztés. A projektnek nincs előre látható klímakockázata, ill. ha mégis felmerül elkészítésre kerül a projekt klímakockázati elemzése és kockázatkezelési terve. A beszerezni kívánt eszközök a beruházás része, és a kiválasztásra kerülő kivitelezővel szemben előírás lesz, hogy az eszközök (padok) megfeleljenek a vonatkozó EU irányelveknek, szabványoknak, a beszerzésüket csak az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó kereskedőknek, vagy gyártóknak minősülő szállítótól vásárolhatják, a szokásos piaci jótállási szavatossági feltételek mellett. A projekt ktgvetése a piaci árakhoz igazodik, reális és takarékos. Az elszámolható építési ktg-ek a BP-i Kereskedelmi és Iparkamara az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, és a MÉK által kiadott Építőipari Költségvetési segédlet figyelembevételével kerül meghatározásra. Elkészítésre kerül az előírásnak megfelelő üzleti terv. Az akadálymentesítés az előírásoknak megfelelően készül, az új épület kialakítása és és a parkolók kiépítésének akadálymentes előírásoknak való megfelelés és a megfelelő kivitelezés érdekében rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonásra kerül. Azbesztmentesítés nem releváns. Nyilvánosság biztosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően készül. Ingatlankiváltásra nem kerül sor. A környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartásra kerülnek. Nyilvános eseményeken a pályázók kommunikációjukban és viselkedésükben esélytudatosságot fejeznek ki, nem közvetítenek szegregációt. A fejlesztéseknél az egyetemes tervezés alapján járnak el, figyelembe véve a nők, férfiak, gyermekek, idősek, fogyatékosok igényeit. Helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkeznek a települések. A projektfejlesztés során környezeti állapotfelmérés készül. Figyelembevételre kerül az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodás, valamint biztosítjuk, hogy a projekt ellenálló legyen az éghajlatváltozással és természeti katasztrófákkal szemben. költség haszonelemzés nem releváns Tartalmi értékelési szempontok: 1.1-1.2, 2.1, 2.4.-2.5, 2.8, 3.1-3.2, 4.2-4.4., 5.2, 6.1-6.3, 8.3, 9.1, 10.1, 11.1 megfelelt. Terület specifikus szempontok: 1.1 – 2 pont, 2.1 – 2 pont, 2.2 – 0 pont, 3.1 – 0 pont, 3.2. – 0 pont, 4.1. – 0 pont, 4.2 – 1 pont, 4.3. – 1 pont.

Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal

Polgármester: Molnár Tibor
E-mail cím: polgarmester@ivancsa.hu

  • Cím: 2454 Iváncsa, Fő utca 61/b
  • Telefon: 25/255-353
  • Telefon: 25/506-360
  • Fax: 25/506-361
  • E-mail cím: hivatal@ivancsa.hu
 
Ügyfélfogadás

  • Hétfő: 8-12 és 13-18 óráig
  • Kedd: 8-12 óráig
  • Szerda: 8-15.30 óráig
  • Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
  • Péntek: 8-12óráig