Anyakönyvi ügyek

Anyakönyvi kivonatok pótlása

Általános információk:
2014. július 1-jétől a papíralapú anyakönyvi rendszert felváltotta az egész országra kiterjedő elektronikus anyakönyvi rendszer. A rendszer üres adatbázissal kezdte meg működését, tehát anyakönyvi kivonat bármelyik anyakönyvvezetőnél igényelhető, de az anyakönyvi kivonat kiállítása azonnal csak az anyakönyvi esemény helyén teljesíthető. Budapest XVI. kerületben született, házasságot kötött, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesített, vagy meghalt személyek anyakönyvi kivonatainak helyben történő pótlása gyorsabb ügymenetet tesz lehetővé. Amennyiben nem az anyakönyvi esemény (születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, haláleset) helyén igényel anyakönyvi kivonatot az ügyfél, az anyakönyvvezető a mielőbbi adatfelvitel érdekében megkeresi az anyakönyvi esemény helye szerint illetékes anyakönyvvezetőt, aki a papíralapú anyakönyv alapján rögzíti az anyakönyvi eseményről szóló bejegyzést az elektronikus anyakönyvbe.
Az anyakönyvekben korábban bejegyzett doktori címek a hatályos jogszabályok alapján nem szerepeltethetőek az anyakönyvi kivonatokban.

Ügyfél által csatolandó mellékletek: 

 • Személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély)
 • Lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele
 • Személyi azonosító igazolvány vesztése esetén, jegyzőkönyv az erről szóló rendőrségi bejelentésről

Eljárás illetéke:
Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

Ügyintézési határidő:
Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet 48. § (1)-(2) bekezdései értelmében:
Az anyakönyvi okiratot a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül, ha az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adat az elektronikus anyakönyvnek adattartalma, de az elektronikus anyakönyvbe még nem jegyezték be, a bejegyzéstől számított nyolc napon belül kell kiállítani, és azt a személyesen megjelent kérelmezőnek átadni vagy a kérelmezőnek elküldeni.
A papír alapon benyújtott, anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet az anyakönyvi okirattal érintett adattartalomnak az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése érdekében az EAK rendszerben a kérelem beérkezésétől számított öt napon belül rögzíteni kell.

Megjegyzés:
Anyakönyvi kivonatot az érintett személy, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén szülője, vagy a szülő által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat. Halotti anyakönyvi kivonat hozzátartozó részére, vagy (bírósági, földhivatali, hagyatéki eljárásban) annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához.

Jogszabályok:
Az anyakönyvi eljárásról szóló, 2010 évi I. törvény (At), valamint az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 2014. évi 32. (V. 19.) KIM rendelet (Ar)

 

Letölthető dokumentumok

 

Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem elektronikus úton is kezdeményezhető, melynek részletes leírását ITT tekintheti meg.

 

Családi jogállás rendezése

 

Általános információk:
A teljes hatályú apai elismerés jogintézményének az a célja, hogy lehetőséget adjon a házasságon kívül született vagy születendő gyermek családi jogállásának rendezésére.
Teljes hatályú apai elismerés: Ha az anya nem állt házassági kötelékben a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig, teljes hatályú elismerő nyilatkozat az apaságot egymagában megállapítja.
A gyámhivatal teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel. Hozzájárul a cselekvőképtelen jogosult esetén a családi jogállásra irányuló per megindításához, egyidejűleg eseti gondnokot rendel. Ha az anyakönyvvezető apa nélkül anyakönyvezett gyermek születéséről küld értesítést, az anya tájékoztatása megtörténik arra vonatkozóan, hogy a gyermek apja bármely gyámhivatalban apai elismerő nyilatkozatot tehet. Amennyiben 30 napon belül a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatra nem kerül sor a gyermek családi jogállása rendezése érdekében az eljárást a gyámhivatal hivatalból folytatja le. A gyermek anyakönyvi kivonata tisztázza a gyermek családi jogállását. Az eljárás megindítását a szülő vagy más törvényes képviselő, a gyermeket magáénak elismerő férfi, és a 14. életévét betöltött gyermek is kérheti.
Az anyát a gyámhivatal meghallgatja, jegyzőkönyvbe veszi mindazokat az adatokat, amelyekre szüksége lesz az apasági per megindításához, vagy a képzelt személy apaként történő bejegyzéséhez.
Az anya által megnevezett férfit a gyámhivatal meghallgatja és ha az apaságot nem vitatja, felhívja őt az apai elismerő nyilatkozat megtételére, majd ezt a nyilatkozatot jegyzőkönyvben rögzíti.

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése után, vagy azt megelőzően a fogamzási idő kezdetétől személyesen lehet megtenni. Az anya a 14. évet betöltött gyermek és a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatát is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben, valamint a gyermek családi nevét.
Az ügyben érdekelt személyeket lehetőleg együtt kell meghallgatni.
A cselekvőképességben korlátozott személy elismerő nyilatkozatának érvényességéhez szükséges törvényes képviselői nyilatkozat pótlását az elismerő nyilatkozatot tevő férfi, vagy gyermek kérheti. Szükség esetén a törvényes képviseletet eseti gondnok is elláthatja.

A gyermek születése előtt is lehetőség van a teljes hatályú apai elismerés megtételére, de ilyenkor a fogamzás és a szülés feltételezett időpontját szakorvosi bizonyítvánnyal kell igazolni. Ha az anya korlátozottan cselekvőképes a gyámhivatalnak a méhmagzat részére eseti gondnokot kell rendelni.

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

 • Születendő gyermek apai elismerésekor:
  • igazolni kell a terhességi hetet és a szülés várható időpontját (szakorvosi igazolással)
  • ha az anya elvált családi állapotú, akkor a házasságát felbontó jogerős bírói ítélet, vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonat
  • ha az anya özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • Megszületett gyermek esetén:
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • az anya családi állapotát igazoló irat

Eljárás illetéke: Illetékmentes

Családi név, utónév anyakönyvezése, névviselés és névváltoztatás

 

Hatáskör és illetékesség:
A születési név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél. A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

Az eljárás leírása:
A születési név az a név, mely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzése alapján megilleti. Magyar állampolgár születési neve családi és utónévből áll. A családi név egy vagy kéttagú lehet. A kéttagú családi nevet kötőjel köti össze. Anyakönyvezni egy vagy két, nemre utaló utónevet lehet.
Házassági név az a név, mely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti.

Születési név megváltoztatása
Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – a központi anyakönyvi szerv engedélyezheti. Kiskorú gyermek nevében névváltoztatás iránti kérelmet a törvényes képviselője nyújthat be. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú kérelmezőnek a névváltoztatáshoz hozzá kell járulnia. Cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő.
Kiskorú gyermek esetében, ha a szülők elváltak, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához, kivéve, ha a szülő felügyeleti jogát megvonták és ezt jogerős bírósági határozat igazolja.
Szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelmére kiterjed a szülő családi nevét viselő cselekvőképtelen kiskorú gyermek családi nevére is. A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelme és a korlátozottan cselekvőképes kiskorú hozzájárulása esetén terjed ki a korlátozottan cselekvőképes kiskorúra.
Ha a kérelmező nevét a házastársa házassági névként viseli, a névváltoztatás hatálya rá is kiterjed.
Magyartalanul képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott családi név engedélyezése - különös méltánylást érdemlő körülményt kivéve - nem lehetséges.
A születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10.000.- Forint. Megváltoztatott név ismételt megváltoztatása 50.000.- Forint. Az illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni. Amennyiben a névváltozással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a névváltoztatás előfeltétele a hazai anyakönyvezés.
Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.

Házassági névviselési forma módosítása
A házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után az érintett kérelmére módosítható.
A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél. A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.
Ha a házassági névváltozásra válás vagy özvegység után kerül sor, az elvált vagy özvegy nő férjének "né" toldatos formáját nem választhatja, ha a házasság fönnállása alatt sem viselte vagy attól a bíróság eltiltotta.
A kérelem illetékköteles. Az illeték mértéke 3.000.- Forint, amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni.
Ha a kérelmező a házassági névviselési forma módosításával érintett házasságát külföldön kötötte, a kérelem elbírálásának feltétele a házasság hazai anyakönyvezése.
Amennyiben magyar állampolgárnak 2004. január 1. előtt kötött házasságkötése következtében a magyar névviselési szabályoktól eltérően változik meg a neve, a hazai anyakönyvezéskor a név bejegyzése során úgy kell eljárni, mintha a névváltoztatást az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium engedélyezte volna. A névváltoztatásról az IRM BÁH Állampolgársági Igazgatóság Hazai Anyakönyvi Osztálya az igazságügyi és rendészeti minisztert és a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőt értesíti.

 

Haláleset anyakönyvezése

 

Általános információk:
A halálesetet anyakönyvezés végett az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

A halálesetet anyakönyvezés céljából – legkésőbb az azt követő első munkanapon – az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek. Az intézetben történt halálesetet az intézet vezetője jelenti be.
Az intézeten kívüli halálesetet az elhalttal egy lakásban élő vagy az elhalt hozzátartozója, illetőleg az jelenti be, aki a halálesetről tudomást szerzett. Hivatalból kell anyakönyvezni a halálesetet, ha bejelentésre kötelezett nincs vagy a kötelezett a bejelentést elmulasztotta. Ilyen esetben az anyakönyvvezető gondoskodik a szükséges adatok beszerzéséről.
Ha a haláleset mozgó járművön történt, annak anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető illetékes, akinek működési területén a holttestet a járműről leemelték.
Talált holttest esetében az anyakönyvi bejegyzésre az az anyakönyvvezető illetékes, akinek működési területén a holttestet megtalálták.
Magyar állampolgár külföldön történt halálesetét az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által rendeletben kijelölt szerv anyakönyvezi (hazai anyakönyvezés: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal).

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

 • Az elhunyt személyazonosításra alkalmas okmánya (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély)
 • Lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezett vele
 • Az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvány
 • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
 • Az elhunyt családi állapotát igazoló okirat (házassági anyakönyvi kivonat, a korábban elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy elvált esetében jogerős bírói ítélet)
 • ÁNTSZ engedélye

Eljárás illetéke:
Illetékmentes

Ügyintézési határidő:
A bejelentést követően azonnal, de legfeljebb 30 napra elhalasztható, ha a haláleset bejelentésekor az anyakönyvezéshez szükséges adat nem áll rendelkezésre.

Megjegyzés:
Az intézeten kívüli halálesetet az elhalt hozzátartozója, ill. az jelenti be, aki a halálesetről tudomást szerzett.

Jogszabályok:
Az anyakönyvi eljárásról szóló, 2010 évi I. törvény (At), valamint az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 2014. évi 32. (V. 19.) KIM rendelet (Ar)

 

Házasságkötés

 

Általános információk:
A házasulók a házasságkötési szándékukat együttesen, személyesen jelentik be, melynek során a házasságkötést megelőző eljárásban az adatfelvétel során a házasuló feleknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a házasságkötésnek legjobb tudomásuk szerint nincs törvényes akadálya és igazolniuk kell a házasságkötés törvényes feltételeinek meglétét. Az egyeztetés során az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a házasulók, az anyakönyvvezető és – ha közreműködött – a tolmács aláírnak.

Ügyfél által csatolandó mellékletek: 

 • születési anyakönyvi kivonat,
 • elvált vagy özvegy családi állapot esetén, a házasságot megszüntető okirat (záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, vagy jogerős ítélet, ill. halotti anyakönyvi kivonat)
 • tanúsítvány, amennyiben az egyik vagy mindkét fél külföldi állampolgár (az OFFI hiteles fordítása)
 • a házassági engedély, felmentés, a kiállító hatóság megnevezése, az engedély, felmentés érvényességi ideje,
 • az állampolgárságot igazoló okirat típusa, száma, a kiállító hatóság megnevezése, az okirat érvényességi ideje,
 • a házassági akadályok elhallgatásának következményeire való figyelmeztetés után a menyasszony és a vőlegény nyilatkozata arról, hogy egymással házasságot kívánnak kötni és legjobb tudomásuk szerint házasságkötésüknek törvényi akadálya nincs,
  Tanúk és (szükség esetén) tolmács vonatkozásában:
  - személyazonosságot igazoló okmányának típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, az okmány érvényességi ideje

Az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját Külföldi házasuló fél esetén a házasságkötés engedélyezését követően a házasulókkal folytatott egyeztetést követően tűzi ki.

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

 • Jogerős bírói ítélet hiányában a korábbi házasság megszűnéséről szóló, záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.
 • Nőtlen, hajadon családi állapot igazolás

Eljárás illetéke: Illetékmentes

Megjegyzés:
 A házasságkötési szándék bármely anyakönyvvezetőnél bejelenthető. A házasság a házassági szándék bejelentését követő 31. naptól köthető meg. A jegyzőkönyv a bejelentést követően egy évig érvényes.
A Jegyző indokolt esetben felmentést adhat a 30 napos várakozási idő alól.

 

Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal

Polgármester: Molnár Tibor
E-mail cím: polgarmester@ivancsa.hu

 • Cím: 2454 Iváncsa, Fő utca 61/b
 • Telefon: 25/255-353
 • Telefon: 25/506-360
 • Fax: 25/506-361
 • E-mail cím: hivatal@ivancsa.hu
 
Ügyfélfogadás

 • Hétfő: 8-12 és 13-18 óráig
 • Kedd: 8-12 óráig
 • Szerda: 8-15.30 óráig
 • Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 • Péntek: 8-12óráig